قانون و بی قانونی سیاسی

حتیآجی به روضه نیست روضه خوآن ..

آنقَدر این 11 مآه انتظآر آمَدنَش رآ میکشیدَمــ که بگویی [ای اَهل حَرمــ .......

خودَمـــ رآ اَز فَریآد ......

که بگویی [یتیمی دَرد بی درمون .......

خودَمــ رآ .......

که بگویی [خنده ی مَردهآ .........

اصلا هیچ چیز نگو روضه خوآن .......

هیچ چیز ........

فقط بگو [طفل رُبآب]

لطفا نظر بگذارید:


جناب زیبا کلام هنوز مانند سال88 گمان برده اند که ملت خوابند و دینشان را مانند زیباکلام های اجنبی پرست به دنیایشان فروخته اند غافل از اینکه سیل خروشان ملت همواره با نظام مقتدر جمهوری اسلامی همراه بوده و هستند .

جناب آقای رئیس جمهور محترم هم می دانند و آگاهند که مردم به اعتدال ایشان رای داده اند . 
><