قانون و بی قانونی سیاسی


یا صاحــب الزمـــــان!


ایـــن روزهــا دیــگـر کـســی یـاد شُــما نیـســت


دیــگـر کـســی ذکــر لبــش "آقــا بـیا" نیـســت!


تــرسـم عـــزایِ مــادرت آیــد و لیــکـن...


گـویــنـد: نــوروزســـت، هــنـگامِ عــزا نـیسـت!!><