حضور شهدا شهرستان فسا را معطر می کند - قانون و بی قانونی سیاسی
><