ظهر عاشوراست... - قانون و بی قانونی سیاسی
X
تبلیغات
زولا

حتیآجی به روضه نیست روضه خوآن ..

آنقَدر این 11 مآه انتظآر آمَدنَش رآ میکشیدَمــ که بگویی [ای اَهل حَرمــ .......

خودَمـــ رآ اَز فَریآد ......

که بگویی [یتیمی دَرد بی درمون .......

خودَمــ رآ .......

که بگویی [خنده ی مَردهآ .........

اصلا هیچ چیز نگو روضه خوآن .......

هیچ چیز ........

فقط بگو [طفل رُبآب]

><